คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ โสดาดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพรัตน์ ผายพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 0641366377
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนนท์ รียะวงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระพีภรณ์ คำมูล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพันธ์ ธรเสนา
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 0971363250
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตธนา ยาศิริ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยาณ๊ แก้วกุ่ม
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาณุภรณ์ สีดาห้าว
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
เบอร์โทร : 0611306861
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา บุตรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชญา มาวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1