คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ่งใหญ่ กองทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ โสดาดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.สังคม เหล่าจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ลาสาลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดอุดมศักดิ์ ปภัสสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา