ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลี เปรมโยธิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวระพีพรรณ เกษสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2