ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉัฐญา อิ่มใจ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน