ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนุกูล เสนาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสำราญ บัวแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางประกายแก้ว ทองเงิน
ครู คศ.3