กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนุกูล เสนาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0872255462
อีเมล์ : Nukoose@hotmail.co.th

นางประกายแก้ว ทองเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0819755363
อีเมล์ : prakaikaew5363@hotmail.com