ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนุกูล เสนาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสำราญ บัวแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมุกดา บุญเชียงมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางประกายแก้ว ทองเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรพร หลัามงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2