ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางฉัฐญา อิ่มใจ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน