ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอรนุช ศรีสมดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0849820057
อีเมล์ : jannynoii2537@gmail.com