ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอรนุช ศรีสมดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2