ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงและครูวิกฤต

นางสาวอารดา เหล่าศิริจิตร
ครูวิกฤต

นางสาวอรนุช ศรีสมดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ