ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปรีชา กันเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวรพจน์ โคตรแสนลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทรพร หล้ามงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพยัคฆ์ มะชัย
ครูอัตราจ้าง