ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทรพร หล้ามงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปรีชา กันเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรพจน์ โคตรแสนลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1