ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ณฐากร พาดฤทธิ์
ครู คศ.3

วาสนา ทูคำมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1