ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณฐากร พาดฤทธิ์
ครู คศ.3

นางวาสนา ทูคำมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1