ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นายเจียมจิต กอมณี
พนักงานขับรถ

นายวิเศษณ์ โสภาบุตร
ช่างครุภัณฑ์

นายวิรัตน์ มอโท
ช่างปูน