ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกชัย ภูมิโคตร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ