ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิทัศน์ ศรียา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมสนุก จวนสาง
ครู คศ.3

นางพรศิริ นิลฉวี
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ ชานนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1