กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ ชานนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0813655675
อีเมล์ : chaweewan0210@hotmail.com

นางพรศิริ นิลฉวี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813202507
อีเมล์ : dr.pornsiri.2506@gmail.com

นายนิทัศน์ ศรียา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0981754203
อีเมล์ : ่่jgdruls@gmail.com

นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0831465563
อีเมล์ : d.2506@hotmail.co.th