ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ ชานนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางพรศิริ นิลฉวี
ครู คศ.3

นายนิทัศน์ ศรียา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1