ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปราณี อาจสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน
ครูอัตราจ้้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้้าง