ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปราณี อาจสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ภัทรพร หลัามงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1