กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี อาจสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0894174613
อีเมล์ : pranee1966m@gmail.com

นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0894225487
อีเมล์ : mingkwan03@gmail.com

นายอำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0801926861
อีเมล์ : thonkam2104@hotmail.com

นางสาวภัทรพร หลัามงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0835616262
อีเมล์ : kru.aom77@gmail.com