ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปราณี อาจสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1