ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นายอำนาจ ท่อนคำ

นางสาวขวัญฤดี เสนาเจริญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิตยา พลนิโคตร