ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ปรีชา กันเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย