ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรศิริ นิลฉวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

รัชตวรรณ ศิลาเลิศ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1