ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

นางเพ็ญฉวี คำลาภ
ครูธุรการ