ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบูรณ์ จวนสาง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพจน์ โคตรแสนลี
หัวหน้าบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพรศิริ นิลฉวี
หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ

นางมุกดา บุญเชียงมา
หัวหน้าบริหารฝ่ายอำนวยการ

นายนุกูล เสนาเจริญ
หัวหน้าบบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน