ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

จำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรศิริ นิลฉวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ฉวีวรรณ ชานนตรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

สำราญ บัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นิทัศน์ ศรียา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นุกูล เสนาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ปราณี อาจสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล