ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ ไชยช่วย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิญาณ จิตธรรมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงค์ ดิษยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา โพธิผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระเดช จิราธนทัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย ประกอบนัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรยีน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จวนสาง
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ ศรีฉายา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน