ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ ไชยช่วย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ จิตธรรมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงค์ ดิษยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิฌาน จิตธรรมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา โพธิผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระเดช จิราธนทัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4522257
อีเมล์ : theeradach1955@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย ประกอบนัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรยีน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เบอร์โทรศัพท์ : 0836748344
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จวนสาง
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ ศรีฉายา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0807557868