คณะผู้บริหาร

นายจำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0807557868
อีเมล์ : jumroonsrichaya@gmail.com

นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0631599142
อีเมล์ : sirilak12365@gmail.com

นางพรศิริ นิลฉวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0628439191
อีเมล์ : p.2506@hotmail.co.th

นางฉวีวรรณ ชานนตรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0813655675
อีเมล์ : chaweewan0210@hotmail.com

นายนิทัศน์ ศรียา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0981754203
อีเมล์ : jgdruls@gmail.com

นายนุกูล เสนาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0872255462
อีเมล์ : Nukoose@hotmail.co.th

นางปราณี อาจสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0632588455
อีเมล์ : praneeart_2509@hotmail.com

นายปรีชา กันเสนา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0899405017
อีเมล์ : precha.com17@gmail.com