ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบูรณ์ จวนสาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรศิริ นิลฉวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ณฐากร พาดฤทธิ์
หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ

นายวรพจน์ โคตรแสนลี
หัวหน้าบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมุกดา บุญเชียงมา
หัวหน้าบริหารฝ่ายอำนวยการ

นายนุกูล เสนาเจริญ
หัวหน้าบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน