ทำเนียบบุคลากรเก่า
นายสมบูรณ์ จวนสาง เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นายสมบูรณ์ จวนสาง
นางณฐากร พาดฤทธิ์ เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางณฐากร พาดฤทธิ์
นางมุกดา บุญเชียงมา เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางมุกดา บุญเชียงมา
นางวาสนา ทูคำมี เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางวาสนา ทูคำมี
นางสมสนุก จวนสาง เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสมสนุก จวนสาง
นายเจียมจิต กอมณี เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายเจียมจิต กอมณี
นางสุภาวดี เพ็ชรฤาชา ย้ายไป ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางสุภาวดี เพ็ชรฤาชา
นางสาวอรุณี เขาราช ย้ายไป ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวอรุณี เขาราช
นายสมพร มอโท เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายสมพร มอโท
นางอุดมลักษณ์ มอโท เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางอุดมลักษณ์ มอโท
นางนงลักษณ์ ชุมพล เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
นางนงลักษณ์ ชุมพล
นางธัญญ์นภัส กีรติรัฐวัฒน์ เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางธัญญ์นภัส กีรติรัฐวัฒน์
นางสุนทรี อยู่เรือนงาม กุมภาพันธ์ 2558 ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางสุนทรี อยู่เรือนงาม
นางกรรณิการ์ จวนสาง เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นางกรรณิการ์ จวนสาง
นายปริญญาวิทย์ นามประเทศ เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายปริญญาวิทย์ นามประเทศ
นายชัยณรงค์ ศิริเวช เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายชัยณรงค์ ศิริเวช
นางสุวคนธ์ สมวัชรจิต เกษียณอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นางสุวคนธ์ สมวัชรจิต