ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2532 ระยะแรกตั้งได้อาศัยโรงเรียนบ้านเชียงพิณ  (พิบูลย์ศราวุธอุปถัมภ์) 
เป็นสถานที่ชั่วคราว  ต่อมาเมื่อได้รับมอบสถานที่ที่เป็นการถาวรคือที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ดอนบง” เนื้อที่ 120 ไร่  อยู่เขตพื้นที่ตำบลเชียงพิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

     ในครั้งนั้นพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ  ทรงมีพระราชประสงค์กระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นธุรกันดาร  จึงพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สมทบทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน
     ดังนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการสนองพระราชประสงค์โดยน้อมเกล้าฯ  ถวายโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  และพระราชทานนาม  โรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร”  ซึ่งเป็นพระนามของพระธิดาในพระองค์ท่าน 
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 766 หมู่ 1 ตำบลเชียงพิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 หมายเลขโทรศัพท์ 042-214881 ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายจำรูญ ศรีฉายา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 080-7557868