ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๓๒ ระยะแรกตั้งได้อาศัยโรงเรียนบ้านเชียงพิณ  (พิบูลย์ศราวุธอุปถัมภ์) 
เป็นสถานที่ชั่วคราว  ต่อมาเมื่อได้รับมอบสถานที่ที่เป็นการถาวรคือที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ดอนบง” เนื้อที่ ๑๒๐ ไร่  อยู่เขตพื้นที่ตำบลเชียงพิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

     ในครั้งนั้นพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ  ทรงมีพระราชประสงค์กระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นธุรกันดาร  จึงพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สมทบทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน
     ดังนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการสนองพระราชประสงค์โดยน้อมเกล้าฯ  ถวายโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  และพระราชทานนาม  โรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร”  ซึ่งเป็นพระนามของพระธิดาในพระองค์ท่าน 
     ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อ  โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร เป็น “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี”  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๙  และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเติมชื่อจังหวัดต่อท้ายชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี”  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๐  เป็นต้นมา
     โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๖๖ หมู่ ๑ ตำบลเชียงพิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๒๑-๔๘๘๑  ผู้บริหารโรงเรียน  คือ นายจำรูญ  ศรีฉายา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๐๗๕๕-๗๘๖๘