ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
23 ก.ย. 64 ประชุมหัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
22 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
09 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ส่งปพ.5-ต/ป ครั้งที่ 2
- ส่งปพ.5-ต/ป ครั้งที่ 2
- แผนการจัดการเรียนรู้
- สมุดประเมินผลกิจกรรมทุกประเภท
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ ทะเบียนวัดผล/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
25 ส.ค. 64 ถึง 27 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียน
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
24 ส.ค. 64 ประชุมหัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
23 ส.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
16 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 64 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ใต้ถุนอาคารยุพราชวิสุทธิ์/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ใตุ้นอาคารยุพราชวิสุทธิ์/ชุดปกติขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23 ก.ค. 64 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา
วัด/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 ก.ค. 64 ประชุมหัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
21 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ทะเบียนวัดผล
09 ก.ค. 64 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
05 ก.ค. 64 ถึง 07 ก.ค. 64 ยื่นคำรองขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
05 ก.ค. 64 ถึง 07 ก.ค. 64 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
29 มิ.ย. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
25 มิ.ย. 64 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
24 มิ.ย. 64 ประชุมหัวหน้ากลุ่่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
23 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
21 มิ.ย. 64 ส่งงาน
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา ปีการศึกษา 2564
- ส่งรายงานการวิจัย ปีการศึกษา 2563
- ส่ง SAR ของครู ปีการศึกษา 2563
- ส่งสื่อ รายงานการใช้สื่อ ปีการศึกษา 2563
- ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2563 ( รายงาน 5 บท )
- ส่งแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ปีการศึกษา 2564
ครูทุกท่าน
21 มิ.ย. 64 ถึง 23 มิ.ย. 64 ยื่นคำรองขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
21 มิ.ย. 64 ถึง 25 มิ.ย. 64 ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา/กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย. 64 ถึง 23 มิ.ย. 64 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
18 มิ.ย. 64 ส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563
- ส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563
- ส่งสรุปผลการปฎิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
17 มิ.ย. 64 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 (คัดกรองนักเรียน)
งานทะเบียนวัดผล
16 มิ.ย. 64 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 (คัดกรองนักเรียน)
งานทะเบียนวัดผล
14 มิ.ย. 64 ถึง 30 ต.ค. 64 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คณะครูทุกท่าน
14 มิ.ย. 64 ส่งโครงที่จะดำเนินการ ปีการศึกษา 2564
คณะครูทุกท่าน
14 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 มิ.ย. 64 ถึง 09 ก.ค. 64 ส่งปพ.5-ต/ป ครั้งที่ 1
- แผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดการจัดการเรียนรู้ สมุดประเมินผลกิจกรรมทุกประเภท
ห้องวิชาการ/ชุดสุภาพ ทะเบียนวัดผล/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ